ข่าวประชาสัมพันธ์

เส้นทางสายบุญ ชมรมจริยธรรมฯ

107

วันที่เขียนข่าว : 2020-03-18 14:41:45

อ่านเพิ่มเติม..

เส้นทางสายบุญ ชมรมจริยธรรมฯ

78

วันที่เขียนข่าว : 2020-03-12 15:45:22

อ่านเพิ่มเติม..

กิจกรรมกลุ่มจักษุทิพย์

69

วันที่เขียนข่าว : 2020-03-12 15:43:15

อ่านเพิ่มเติม..

Responsive image

แสดง 1 ถึง 10 จาก 12 ผลลัพธ์

#ตัวชี้วัดEBITปีงบเข้าชม 
1ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลEB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี(ที่ผ่านมา)25644
2ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลEB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการดำเนินการเพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง25643
3ตัวชี้วัดการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุEB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี25642
4ตัวชี้วัดการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุEB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ25642
5ตัวชี้วัดการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุEB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร25641
6ตัวชี้วัดการบริหารแลพัฒนาทัพยากรบุคคลEB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่25641
7ตัวชี้วัดการบริหารแลพัฒนาทัพยากรบุคคลEB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่25641
8ตัวชี้วัดการบริหารแลพัฒนาทัพยากรบุคคลEB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน25641
9ตัวชี้วัดการบริหารแลพัฒนาทัพยากรบุคคลEB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน25641
10ตัวชี้วัดการส่งเสริมความโปร่งใสEB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี25643

อ่านทั้งหมด..  

1.ITA-ด้านความโปร่งใส

# เอกสาร ปีงบ วันที่โพสต์ เข้าชม
1 EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี(ที่ผ่านมา) 2563 2019-12-03 14:41:42 141
2 EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการดำเนินการเพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2563 2019-12-03 14:43:19 246
3 EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 2019-12-03 14:44:08 107
4 EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 2563 2019-12-03 14:45:44 146
5 EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร 2563 2020-01-06 09:15:49 128
6 EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ 2563 2020-01-06 09:18:14 95
7 EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ 2563 2020-01-06 09:19:57 89
8 EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2563 2020-01-06 09:22:34 108
9 EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 2563 2020-01-06 09:24:17 91

2.ITA-ด้านความพร้อม/รับผิดชอบ

# เอกสาร ปีงบ วันที่โพสต์ เข้าชม
1 EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 2020-01-06 09:28:24 146
2 EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(ที่ผ่านมา) 2563 2020-01-06 09:33:06 109
3 EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 2020-01-06 09:34:56 101
4 EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 2563 2020-01-06 09:35:49 130
5 EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ 2563 2020-01-06 09:36:38 99
6 EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน 2563 2020-01-14 14:46:42 103
7 EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน 2563 2020-01-14 14:47:17 122

3.ITA-ด้านปลอดภัยการทุจริต

4.ITA-ด้านวัฒนธรรมในองค์กร

# เอกสาร ปีงบ วันที่โพสต์ เข้าชม
1 EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 2563 2020-01-14 14:48:39 131
2 EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่ 2563 2020-01-14 14:49:28 105
3 EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 2563 2020-01-14 14:50:29 100
4 EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 2563 2020-01-14 14:50:54 104
5 EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ 2563 2020-01-14 14:51:20 137
6 EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง 2563 2020-01-15 13:51:09 104
7 EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง 2563 2020-01-15 13:52:42 83

ดาวน์โหลด

# เอกสาร วันที่โพสต์ ดาวน์โหลดแล้ว
1 แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่โรงพยาบาลปราสาท ปี 2562 ไตรมาส 3 2019-06-26 09:00:12 142
2 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลปราสาท พ.ศ. 2562 2019-06-26 08:58:15 112
3 ประกาศโรงพยาบาลปราสาท เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน 2019-06-05 13:38:28 121
4 แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่โรงพยาบาลปราสาท ปี 2562 2019-04-03 11:12:33 138
5 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท 2019-03-25 17:26:17 141
6 เกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยระหว่าง OPD กับ ER 2019-03-25 14:44:29 163
7 ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ 2019-03-25 14:39:45 137
8 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2019-03-25 14:24:23 142
9 รายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในแต่ละรอบเดือน(สขร.1) 2019-02-14 10:20:49 170
10 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2019-02-14 10:18:23 149

อ่านทั้งหมด..