การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

ชื่อเอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายละเอียดโรงพยาบาลปราสาทมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
ดาวน์โหลดไฟล์
วันที่โพสต์2019-02-14 10:18:23