แสดง 1 ถึง 10 จาก 52 ผลลัพธ์

ITA

#หัวข้อข่าวปีงบจำนวนการเข้าชม 
1EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี(ที่ผ่านมา)2562202
2EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการดำเนินการเพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง2562162
3EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2562104
4EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ2562113
5EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร2562134
6EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่2562132
7EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่2562107
8EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน2562130
9EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน2562118
10EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี2562134