EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการดำเนินการเพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

4. มีกรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส

5. บันทึกเสนอผู้บริหารขออนุญาตเผยแพร่กรอบแนวทางฯ

6. มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

7. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 (งบดำเนินงาน)

8. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 (งบลงทุน)

9. มีหนังสือแสดงการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2563

10. มีหลักฐานการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง

11. มีหลักฐานการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์หน่วยงาน

12. บันทึกเสนอผู้บริหารทราบ ขออนุญาตเผยแพร่แผนฯ

13. มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตสำหรับแผนฯ

14. มีคำสั่งมอบหมายปิดและปลดการประกาศแผนฯ

15. มีภาพถ่ายการปิดและปลดการประกาศแผนฯ

16. มีรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (งบลงทุน)

17. มีรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (งบดำเนินการ) ทุก 6 เดือน

18. มีหลักฐานใบสำคัญการจ่ายเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง

19. บันทึกเสนอผู้บริหารทราบ ขออนุญาตเผยแพร่รายงาน

20. มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตสำหรับผลการจัดซื้อจัดจ้าง

21. มีหลักฐานการสั่งการให้ถือปฏิบัติตามหนังสือที่ สธ 0217/ว3001 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560

22. มีหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวพันของเจ้าหน้าที่กับผู้ค้า

23. บันทึกเสนอผู้บริหารทราบ ขออนุญาตเผยแพร่การสั่งการฯ

24. มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตสำหรับผลการจัดซื้อจัดจ้าง