โรงพยาบาลปราสาทใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “โรงพยาบาลปราสาทใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (Prasat Hospital Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔