ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายแพทย์สมภพ สารวนางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลปราสาท นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต "โรงพยาบาลปราสาทใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (Prasat Hospital Zero Tolerance)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ