แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 829/2562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุขตามแผนแม่บท ส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

กรมอนามัย

กรมการแพทย์

กรมุสุขภาพจิต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

คู่มือการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)